Selecteer een pagina

Ruimtelijke Ontwikkeling

Bij het bouwen van nieuwe woningen, het herbestemmen van bedrijfs- of kantoorpanden of het realiseren van een andere geluidgevoelige bestemmingen, zoals kinderdagverblijven, scholen en ziekenhuizen, wordt gelet op kwaliteit van de leefomgeving. Lucht en geluid zijn hiervoor de  belangrijkste milieufactoren. Spider Monkey Consultancy onderzoekt de concentraties stikstofdioxide,  fijnstof (en andere schadelijke stoffen en gassen) en de geluidbelasting door weg- en railverkeer en rapporteert hierover voor het opstellen van bestemmingsplannen, aanvragen hogere waarden (geluid), stelt tekstdelen op voor de paragraaf Milieu in de plantoelichting en onderbouwt het plan op het begrip “goede ruimtelijke ordening”. De rapportage wordt veelal bijgevoegd als bijlage van de plantoelichting.

Regelgeving en normen (niet limitatieve opsomming)

Besluit ruimtelijke ordening. Wet milieubeheer, hfdst. 5, titel 5.2 Wm (“Wet luchtkwaliteit”),  Besluit gevoelige bestemmingen, Besluit niet in betekenende mate bijdragen. Wet geluidhinder. Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Wet milieubeheer, hoofdstuk 11, titel 11.3 Wegen en spoorwegen met geluidproductieplafonds. Regeling geluidplafondkaart milieubeheer. Hogere waardenbeleid gemeente, indien van toepassing.

Als een nieuwe weg wordt aangelegd of een bestaande weg wordt aangepast, zoals de aanleg van een rotonde of de verschuiving van de wegas) wordt gelet op het effect ervan op de leefomgeving. Lucht en geluid zijn hiervoor de belangrijkste milieufactoren. Spider Monkey Consultancy onderzoekt de concentraties stikstofdioxide, fijnstof (en andere schadelijke stoffen en gassen) en de geluidbelasting door weg- en railverkeer en rapporteert hierover voor het nemen van beheersmaatregelen, zoals geluidarm asfalt, schermen, of geluidwerende maatregelen aan woningen en voor het vaststellen van hogere waarden.

Regelgeving en normen (niet limitatieve opsomming)

Wet milieubeheer, hfdst. 5, titel 5.2 Wm (“Wet luchtkwaliteit”), Besluit gevoelige bestemmingen, Besluit niet in betekenende mate bijdragen. Wet geluidhinder. Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Wet milieubeheer, hoofdstuk 11, titel 11.3 Wegen en spoorwegen met geluidproductieplafonds. Regeling geluidplafondkaart milieubeheer. Hogere waardenbeleid gemeente, indien van toepassing.

Initiatiefnemer van een ruimtelijk plan of planontwikkelaar? Een Get A Grip onderzoek stuurt uw plan naar een optimale omgevingskwaliteit! Waar kunt u het beste uw plan realiseren? Met welke omgevingsfactoren moet u rekening houden als u een plan wil realiseren? Wat kunt u doen om de omgevingskwaliteit van uw huidige bestemming te verbeteren? Hoe? Get A Grip is gebaseerd op toepassing van bestaande methodieken in de ruimtelijke ordening, zoals de “Lagenbenadering” en “Gebiedstypologie” en legt daarbij een verbinding met 4 hoofdfactoren van omgevingskwaliteit: ruimtelijke kwaliteit, milieukwaliteit natuurlijke kwaliteit en economische kwaliteit. Een Get A Grip is een quickscan, een globale, kwalitatieve kijk om een snel overzicht te krijgen, zodat u met uw plan ook een goede omgevingskwaliteit realiseert!

 

U bent alert aIs er een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld voor het gebied waarin uw bedrijf gevestigd is of voor uw woonwijk. Vaak zal in het plan met uw belang rekening worden gehouden, maar soms gaat het er tegenin. Dan kan Spider Monkey voor u nagaan of de milieuplanologische aspecten en/of de uitvoerbaarheid goed zijn onderzocht. De contra-expertise richt zich natuurlijk op de aspecten die voor ú belangrijk zijn.

Regelgeving en normen (niet limitatieve opsomming)

Besluit ruimtelijke ordening. Wet milieubeheer, hfdst. 5, titel 5.2 Wm (“Wet luchtkwaliteit”), Besluit gevoelige bestemmingen, Besluit niet in betekenende mate bijdragen. Wet geluidhinder. Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Wet milieubeheer, hoofdstuk 11, titel 11.3 Wegen en spoorwegen met geluidproductieplafonds. Regeling geluidplafondkaart milieubeheer. Hogere waardenbeleid gemeente, indien van toepassing.