Selecteer een pagina

Overheid

De aanpak voor het verminderen van de blootstelling aan omgevingslawaai is vastgelegd in een Europese richtlijn en geïmplementeerd in nationale wetgeving. Kan uw gemeente of provincie ondersteuning gebruiken bij het opstellen of bijwerken van geluidbelastingkaarten, het nader onderzoeken van knelpunten of het opstellen en/of begeleiden van actieplannen? Spider Monkey Consultancy biedt u hiervoor graag maatwerk aan!

 

Regelgeving en normen (niet limitatieve opsomming)
Europese richtlijn 2002/49/EG, inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai. Wet milieubeheer, hfdst 11. Besluit geluid milieubeheer. Regeling geluid milieubeheer.

Is uw overheidsorganisatie toe aan ondersteuning, om projectmatig en in een juiste procesvorm, een beleidsregel op te stellen of een strategisch plan? In alle lagen van de overheid is daar wel eens behoefte aan. Met jarenlange werkervaring in ambtelijke organisaties, biedt Spider Monkey u hiervoor maatwerk aan. Vraag naar onze referenties!

Regelgeving en normen (niet limitatieve opsomming)
Afhankelijk van de uitvraag

Evenementen met muziek, maar ook andere activiteiten, dragen bij aan de sfeer en leefbaarheid in steden en dorpen. Soms worden wel grenzen aan de geluidniveaus ervan gesteld. Dit gebeurt op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Spider Monkey voert prognose onderzoeken uit, controleert vooraf en ook tijdens het evenement of hieraan wordt voldaan. Ook het opstellen van een beleidsnota voor de gemeente over dit onderwerp behoort tot de dienstverlening.


Regelgeving en normen
(niet limitatieve opsomming)
Gemeentelijke beleidsregel, vaak de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Bij het bouwen van nieuwe woningen, het herbestemmen van bedrijfs- of kantoorpanden of het realiseren van een andere geluidgevoelige bestemmingen, zoals kinderdagverblijven, scholen en ziekenhuizen, wordt gelet op kwaliteit van de leefomgeving. Lucht en geluid zijn hiervoor de belangrijkste milieufactoren. Spider Monkey Consultancy onderzoekt de concentraties stikstofdioxide, fijnstof (en andere schadelijke stoffen en gassen) en de geluidbelasting door weg- en railverkeer en rapporteert hierover voor het opstellen van bestemmingsplannen, aanvragen hogere waarden (geluid), stelt tekstdelen op voor de paragraaf Milieu in de plantoelichting en onderbouwt het plan op het begrip “goede ruimtelijke ordening”. De rapportage wordt veelal bijgevoegd als bijlage van de plantoelichting.

Als een nieuwe weg wordt aangelegd of een bestaande weg wordt aangepast, zoals de aanleg van een rotonde of de verschuiving van de wegas) wordt gelet op het effect ervan op de leefomgeving. Lucht en geluid zijn hiervoor de belangrijkste milieufactoren. Spider Monkey Consultancy onderzoekt de concentraties stikstofdioxide, fijnstof (en andere schadelijke stoffen en gassen) en de geluidbelasting door weg- en railverkeer en rapporteert hierover voor het nemen van beheersmaatregelen, zoals geluidarm asfalt, schermen, of geluidwerende maatregelen aan woningen en voor het vaststellen van hogere waarden.


Regelgeving en normen
(niet limitatieve opsomming)
Wet milieubeheer, hfdst. 5, titel 5.2 Wm (“Wet luchtkwaliteit”), Besluit gevoelige bestemmingen, Besluit niet in betekenende mate bijdragen. Wet geluidhinder. Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Wet milieubeheer, hoofdstuk 11, titel 11.3 Wegen en spoorwegen met geluidproductieplafonds. Regeling geluidplafondkaart milieubeheer. Hogere waardenbeleid gemeente, indien van toepassing.

Rond veel industrieterreinen ligt een geluidszone om de omgeving te beschermen tegen geluid vanuit de bedrijven, maar ook omgekeerd, om de bedrijven te vrijwaren van oprukkende woningbouw. Op de zonegrens is een maximum gesteld aan de hoeveelheid geluid. Alle bedrijven krijgen met hun milieuvergunning of op basis van het Activiteitenbesluit een bepaalde hoeveelheid geluid toebedeeld. Spider Monkey Consultancy kan hiervoor het geluidtechnische zonebeheer uitvoeren, maar ook zonebeheerplannen opstellen en eventueel, een actieplan opstellen en begeleiden bij zoneoverschrijding. Daarmee wordt de zonebeheerder, bijvoorbeeld een gemeente of een regionale uitvoeringsdienst, veel zorg uit handen genomen.

Regelgeving en normen (niet limitatieve opsomming)
Wet ruimtelijke ordening. Wet geluidhinder. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Wet milieubeheer. Crisis- en herstelwet. Handleiding meten en rekenen industrielawaai. Bedrijven en milieuzonering.

Een grootschalig bouwproject met zwaar bouwmaterieel, zoals hei- en trilstellingen, graafmachines en vrachtwagens, kan leiden tot geluidhinder bij woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen, zoals kinderdagverblijven, scholen en ziekenhuizen. De gemeente, bevoegd gezag op grond van artikel 8.3 van het Bouwbesluit, heeft een duidelijke rol voor het beheersen van lawaai door bouw- en sloopwerkzaamheden. Bijvoorbeeld: het beoordelen van ontheffingsverzoeken en geluidsmaatregelen in het bouw- of sloopveiligheidsplan en handhaving. Spider Monkey Consultancy stelt prognoseonderzoeken op over geluid en trillingen, onderzoekt of “in het werk” wordt voldaan aan de eisen in het eerdergenoemde Bouwbesluit of in SBR-richtlijnen voor trillingen. Voor het opstellen van een gemeentelijke beleidsregel over dit onderwerp kunt ook gerust bij ons terecht. Vraag naar onze referenties!


Regelgeving en normen
(niet limitatieve opsomming)
Bouwbesluit, hfdst. 8. Gemeentelijke beleidsregel, indien van toepassing.

Heeft u als gemeente of regionale uitvoeringsdienst, ondersteuning nodig bij de beoordeling van bouwplannen en milieuvergunningen, advisering van ruimtelijke plannen, opstellen van actieplannen, college- of raadsvoorstellen over onderwerpen gerelateerd aan milieu of omgevingskwaliteit? Spider Monkey Consultancy reikt u hiervoor graag de mogelijkheden aan!

Regelgeving en normen (niet limitatieve opsomming)
Afhankelijk van de uitvraag