Selecteer een pagina

Milieu

Aan het nieuw vestigen of het uitbreiden van een bedrijf, afhankelijk van de aard van de bedrijfsactiviteiten kunnen eisen worden gesteld vanuit wet- en regelgeving, zoals het Activiteitenbesluit of Wet milieubeheer, straks de Omgevingswet. Spider Monkey Consultancy onderzoekt of de geluidbelasting door het bedrijf hieraan voldoet en toetst aan de eisen voor luchtkwaliteit. De rapportage wordt veelal bijgevoegd als bijlage van een aanvraag milieuvergunning of een melding voor het Activiteitenbesluit.


Regelgeving en normen
(niet limitatieve opsomming)
Omgevingsvergunning/Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Wet milieubeheer. Handleiding meten en rekenen industrielawaai. Bedrijven en milieuzonering.

Als een nieuwe weg wordt aangelegd of een bestaande weg wordt aangepast, zoals de aanleg van een rotonde of de verschuiving van de wegas) wordt gelet op het effect ervan op de leefomgeving. Lucht en geluid zijn hiervoor de belangrijkste milieufactoren. Spider Monkey Consultancy onderzoekt de concentraties stikstofdioxide, fijnstof (en andere schadelijke stoffen en gassen) en de geluidbelasting door weg- en railverkeer en rapporteert hierover voor het nemen van beheersmaatregelen, zoals geluidarm asfalt, schermen, of geluidwerende maatregelen aan woningen en voor het vaststellen van hogere waarden.

 

Regelgeving en normen (niet limitatieve opsomming)
Wet milieubeheer, hfdst. 5, titel 5.2 Wm (“Wet luchtkwaliteit”), Besluit gevoelige bestemmingen, Besluit niet in betekenende mate bijdragen. Wet geluidhinder. Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Wet milieubeheer, hoofdstuk 11, titel 11.3 Wegen en spoorwegen met geluidproductieplafonds. Regeling geluidplafondkaart milieubeheer. Hogere waardenbeleid gemeente, indien van toepassing.

Schietbanen, buiten of binnen, zijn natuurlijk aan regels gebonden, dus het lawaai ervan ook. Dit geldt voor zogenaamde permanente open schietinrichtingen voor recreatieve doeleinden. Een speciale vorm hiervan in, in Limburg en Noord-Brabant, is het schieten door schutterijen en gilden met oude buksen. In alle gevallen is er sprake van specifieke regelgeving over de beoordeling van het schietlawaai. Ook hiervoor kunt u terecht bij Spider Monkey Consultancy.

 

Regelgeving en normen (niet limitatieve opsomming)
Omgevingsvergunning/Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Wet milieubeheer. Herziening Circulaire schietlawaai. Handreiking Limburgs traditioneel schieten.