Selecteer een pagina

Infrastructuur

Als een nieuwe weg wordt aangelegd of een bestaande weg wordt aangepast, zoals de aanleg van een rotonde of de verschuiving van de wegas) wordt gelet op het effect ervan op de leefomgeving. Lucht en geluid zijn hiervoor de belangrijkste milieufactoren. Spider Monkey Consultancy onderzoekt de concentraties stikstofdioxide, fijnstof (en andere schadelijke stoffen en gassen) en de geluidbelasting door weg- en railverkeer en rapporteert hierover voor het nemen van beheersmaatregelen, zoals geluidarm asfalt, schermen, of geluidwerende maatregelen aan woningen en voor het vaststellen van hogere waarden.

 

Regelgeving en normen (niet limitatieve opsomming)
Wet milieubeheer, hfdst. 5, titel 5.2 Wm (“Wet luchtkwaliteit”), Besluit gevoelige bestemmingen, Besluit niet in betekenende mate bijdragen. Wet geluidhinder. Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Wet milieubeheer, hoofdstuk 11, titel 11.3 Wegen en spoorwegen met geluidproductieplafonds. Regeling geluidplafondkaart milieubeheer. Hogere waardenbeleid gemeente, indien van toepassing.

Het intrillen van damwanden, heien van palen, grootschalig afgraven van grond en het aan- en afrijden van grote vrachtwagens, voor de bouw of sloop van wegen, tunnels, viaducten, gebouwen enzovoort kan leiden tot geluidhinder bij woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen, zoals kinderdagverblijven, scholen en ziekenhuizen. In het Bouwbesluit of, indien de gemeente hierover een beleidsregel heeft opgesteld, in lokale regelgeving, zijn hier eisen aan gesteld. Spider Monkey Consultancy stelt prognoseonderzoeken op over geluid en trillingen, onderzoekt of “in het werk” wordt voldaan aan de eisen in het eerdergenoemde Bouwbesluit of in SBR-richtlijnen voor trillingen.

Regelgeving en normen (niet limitatieve opsomming)
Bouwbesluit, hfdst. 8. Gemeentelijke beleidsregel, indien van toepassing.

Dingt u mee naar een interessante opdracht waar milieuaspecten een belangrijke rol spelen? Onze kennis en ervaring kan dan uw kansen vergroten! Gewend als wij zijn om in een netwerkorganisatie te opereren, brengen wij op een effectieve en efficiënte wijze onze kennis en ervaring in voor het eindresultaat: een goede aanbieding. Vraag naar onze referenties!

Regelgeving en normen (niet limitatieve opsomming)
Afhankelijk van de uitvraag