Selecteer een pagina

Industrie

Aan het nieuw vestigen of het uitbreiden van een bedrijf, afhankelijk van de aard van de bedrijfsactiviteiten kunnen eisen worden gesteld vanuit wet- en regelgeving, zoals het Activiteitenbesluit of Wet milieubeheer, straks de Omgevingswet. Spider Monkey Consultancy onderzoekt of de geluidbelasting door het bedrijf hieraan voldoet en toetst aan de eisen voor luchtkwaliteit. De rapportage wordt veelal bijgevoegd als bijlage van een aanvraag milieuvergunning of een melding voor het Activiteitenbesluit.

Regelgeving en normen (niet limitatieve opsomming)
Omgevingsvergunning/Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Wet milieubeheer. Handleiding meten en rekenen industrielawaai. Bedrijven en milieuzonering.

Ervaart u het lawaai op de productieafdeling van uw bedrijf, bijvoorbeeld na aanpassing van de productielijn als veel meer dan voorheen? Zijn er klachten over het lawaai? Als de dagelijkse blootstelling (de dagdosis) onder de 80 dB(A) is, dan voldoet u aan de norm. Spider Monkey Consultancy onderzoekt dit door meting en/of berekening.

Regelgeving en normen (niet limitatieve opsomming)
Arbeidsomstandighedenwet. Arbeidsomstandighedenbesluit. Europese richtlijn 2003/10/EG.